Hur kan kunskaperna öka hos kommun­erna om hushållning av brukningsvärd jord­bruksmark och hur den kan hanteras i den fysiska planeringen?